Criteria

Op 1 juni 2021 heeft de The Corts Foundation (TCF) haar werkzaamheden formeel beëindigd en haar vermogen overgedragen aan de Vereniging KITLV. Met deze middelen is een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van onderzoek, bronnenontsluiting en publicaties: het Philippus Corts Fonds (PCF). Het PCF heeft taakstelling:

Het aanvragen van een subsidie bij PCF staat open voor studenten en onderzoekers, werkzaam in Nederland of voor een gezamenlijk Nederlands en Indonesisch team, die in collecties in Nederland en/of Indonesië wetenschappelijk onderzoek verrichten en bijdragen in lijn met de vermelde taakstelling. Per jaar is ongeveer € 15.000 beschikbaar. Het maximum aan te vragen bedrag per aanvraag is € 7.500.

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:
• Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie zou worden besteed (max. 2000 woorden).
• Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: argumentatie ten aanzien van het belang van publicatie/vertaling, een begroting en toezending van de betreffende tekst.
• Een kort c.v. van de aanvrager(s).
• Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het project begeleidt, heeft begeleid of adviseert.

Aanvragers zijn:
• Studerend (MA- of PhD-fase), dan wel afgestudeerd (MA) of gepromoveerd in een relevant vakgebied.

Deadline
De deadline voor de aanvragen is: 22 december 2023. Toekenningen vinden plaats voor 31 januari 2024. Aanvragen dienen te worden gestuurd aan dr. Sikko Visscher, secretaris PCF,  onder vermelding van: Philippus Corts Fonds via: [email protected].

Adviezen en richtlijnen voor aanvragers bij het Philippus Corts Fonds
Het PCF wil open staan voor en verwelkomend zijn ten opzichte van verschillende soorten aanvragen en aanvragers die zich in diverse fases van hun carrière bevinden: van MA en PhD tot universiteitsonderzoekers en gekwalificeerde privépersonen. Hieronder staan een aantal adviezen en richtlijnen, die bedoeld zijn om de kwaliteit van aanvragen te bevorderen, aan de hand van een aantal te verwachten categorieën. Omdat onderstaande niet uitputtend en volledig is staat het potentiële aanvragers altijd vrij om contact op te nemen met de secretaris van de PCF-selectiecommissie.

Voor alle aanvragen (onderzoek, vertaling, ontsluiting en publicatie) geldt dat moet worden ingegaan op de vragen:
• Wat is doelstelling van het project (SMART gedefinieerd).
• Wat is de argumentatie van het wetenschappelijk en/of sociaal belang van het project? Waarom is het project bijzonder? Wat is de toegevoegde waarde?
• Voor welke doelgroepen zijn de resultaten van belang?
• In welke taal worden de eindproducten uitgebracht en waarom?
• Worden de eindproducten breder gedeeld? En, zo ja, in welke vorm en via welke kanalen vindt dat plaats?
• Welke andere financiële bronnen of fondsen zijn gegarandeerd of aangevraagd om het project uit te voeren?

Voor commerciële publicatie/vertaalsubsidie moet voorts worden ingegaan op de vragen:
• Vindt er peer-review plaats in het proces? Zo nee, wie zijn als meelezers betrokken om de kwaliteit te garanderen?
• Welke uitgever is betrokken bij de publicatie/vertaling?
• Is er al een (concept) overeenkomst met en standaardcalculatie van de uitgever? Zo ja, graag bij voegen.