Collectie- en Publicatiefonds

De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het Caribisch gebied. Disseminatie en ontsluiting, toelichting en duiding van voor de Vereniging relevante bronnen, thema’s en onderwerpen zijn van belang voor het bereiken en informeren van zowel het wetenschappelijk als een breder publiek.  De Vereniging ondersteunt initiatieven van leden op dit gebied. In deze context kunnen activiteiten bijvoorbeeld onder meer bestaan uit: het ontsluiten en becommentariëren van archiefstukken of beeldcollecties, ondertiteling van documentaires, het in Open Access beschikbaar maken van bronnen of boeken, museale projecten, digitalisering.

Het heeft de voorkeur van het bestuur dit fonds te gebruiken voor de ontsluiting van de KITLV collectie. Een bijdrage aan de ontsluiting van andere collecties kan alleen dan worden overwogen als dit direct ten goede komt aan de doeleinden van de vereniging en als het daarbij ook een verrijking is van de KITLV collectie (bijv. door digitale toevoeging aan de KITLV collectie).

Vanwege het belang van ontsluiting  voor het verwezenlijken van haar doelstellingen, stelt het bestuur van de Vereniging KITLV een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar voor het Collectie- en Publicatiefonds. Dit bedrag komt ten laste van het fonds Uitgeverij dat beschikbaar is gekomen bij het overgaan van de uitgeverij naar Brill. De stand van het fonds per 1-1-2017 is € 88.950.

Aanvragen ter ondersteuning kunnen worden ingediend door leden van de Vereniging KITLV. De aanvraag bevat:

  • Een argumentatie waarom de voorgestelde ontsluitingsactiviteit in lijn is met de onderwerpen, thematiek en doelstellingen van de vereniging.
  • Een omschrijving van de beoogde doelgroep van de ontsluiting en waarom die met deze activiteit het best kan worden bereikt.
  • Een CV van de indiener(s).
  • Een beargumenteerd en gespecificeerd budget.
  • Een indicatie in welk stadium het project zich bevindt: wat is al geproduceerd, wat moet nog?
  • Een tijdsplanning voor de beoogde activiteiten.

Wetenschappelijk werk dat direct in dienst van een universiteit of onderzoeksinstituut is geproduceerd zal worden uitgesloten van ondersteuning met Open Access als specifiek doel. Voor deze publicaties geldt volgens het bestuur dat de werkgever, de academische kennisinstelling, in eerste instantie verantwoordelijk is voor publieke verspreiding, bijvoorbeeld door facilitering en financiering van Open Access kanalen.

Aanvraagmomenten

Er zijn vier aanvraagmomenten per jaar (1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december), steeds  twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een tijdstip dat verder in de toekomst ligt dan het direct volgende kwartaal worden ingediend.

Besluit

Het bestuur van de Vereniging KITLV besluit over toekenning of afwijzing van het voorstel en stelt de indiener(s) hiervan op de hoogte. Tegen besluiten kan geen beroep worden aangetekend.