Collectie- en Publicatiefonds

De doelstellingen van de Vereniging KITLV omvatten het in stand houden en uitbreiden van de collectie met als oogmerk het bevorderen van de studie van de taal-, land- en volkenkunde en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, van het Zuidzee-gebied en van het Caribisch gebied. Verspreiding en ontsluiting, toelichting en duiding van voor de Vereniging relevante bronnen, thema’s en onderwerpen zijn van belang voor het bereiken en informeren van zowel het wetenschappelijk als een breder publiek. De Vereniging ondersteunt initiatieven van leden (en diegenen die lid willen worden) op dit gebied. In deze context kunnen activiteiten bijvoorbeeld onder meer bestaan uit: het ontsluiten en becommentariëren van archiefstukken of beeldcollecties, ondertiteling van documentaires, het in Open Access beschikbaar maken van bronnen of boeken, museale projecten, digitalisering.

Het heeft de voorkeur van het bestuur dit fonds te gebruiken voor de ontsluiting van de KITLV collectie. Een bijdrage aan de ontsluiting van andere collecties kan alleen dan worden overwogen als er co-financiering uit andere bronnen is, als dit direct ten goede komt aan de doeleinden van de vereniging en als het daarbij ook een verrijking is van de KITLV collectie (bijv. door digitale toevoeging aan de KITLV collectie).

Vanwege het belang van ontsluiting voor het verwezenlijken van haar doelstellingen, stelt het bestuur van de Vereniging KITLV een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar voor het Collectie- en Publicatiefonds. Dit bedrag komt ten laste van het fonds Uitgeverij dat beschikbaar is gekomen bij het overgaan van de uitgeverij naar Brill. De Vereniging zal in ieder geval tot en met 2028 collectie- en publicatieprojecten blijven steunen uit dit fonds. Daarna zal een heroverweging gemaakt worden over de wenselijkheid en de financiële mogelijkheid om dit instrument te behouden.

Aanvragen ter ondersteuning kunnen worden ingediend door leden (en diegenen die lid willen worden) van de Vereniging KITLV. Ondersteuning zal worden betiteld als subsidie.

Om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van dit fonds, zullen de beschikbare middelen  per jaar ongeveer gelijkelijk worden toegekend aan twee categorieën aanvragers:

1). Aanvragers van buiten het academische veld. Mensen die, door herkomst of historische processen, een directe band hebben met de geografische aandachtsgebieden, de thematiek en de doelstellingen van de Vereniging, worden uitdrukkelijk uitgenodigd in te dienen.

2). Academici: hierbij hebben onderzoekers in de Research MA, PhD of Post-doc fase die geen vaste aanstelling hebben aan een universiteit of onderzoeksinstituut de voorkeur van het bestuur.

De aanvraag bevat:
• Het ingevulde, beschikbare aanvraagformulier
• Een argumentatie waarom de voorgestelde ontsluitingsactiviteit in lijn is met de onderwerpen, thematiek en doelstellingen van de vereniging.
• Een omschrijving van de beoogde doelgroep van de ontsluiting/publicatie en waarom die met deze activiteit het best kan worden bereikt.
• Een CV van de indiener(s).
• Een beargumenteerd en gespecificeerd budget waarin ook de co-financiering (toegezegd en/of aangevraagd wordt vermeld). De maximale toekenning per aanvraag bedraagt €3000.
In het geval van een commerciële publicatie moet het budget van de uitgever worden overlegd waarin zowel de inkomsten als de kosten worden uiteengezet.
• Een indicatie in welk stadium het project zich bevindt: wat is al geproduceerd, wat moet nog?
• Een tijdsplanning voor de beoogde activiteiten.

Wetenschappelijk werk dat direct in dienst van een universiteit of onderzoeksinstituut is geproduceerd zal worden uitgesloten van ondersteuning met Open Access als specifiek doel. Voor deze publicaties geldt volgens het bestuur dat de werkgever, de academische kennisinstelling, in eerste instantie verantwoordelijk is voor publieke verspreiding, bijvoorbeeld door facilitering en financiering van Open Access kanalen.

Aanvraagmomenten
Per jaar zijn er twee aanvraagmomenten, 15 januari & 15 september, steeds twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een project dat verder in de toekomst ligt dan het direct volgende aanvraagmoment worden ingediend.

Besluit
Het bestuur van de Vereniging KITLV besluit over toekenning of afwijzing van het voorstel en stelt de indiener(s) hiervan op de hoogte. Tegen besluiten kan geen beroep worden aangetekend.

Nota Bene
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk aanvragers gebruik kunnen maken van ons fonds, kunnen aanvragers (of een direct betrokkene) na een toekenning van de Vereniging, tot één jaar na het afsluiten en afrekenen van dat project GEEN nieuwe aanvraag bij de Vereniging doen.