Activiteitenfonds

De Vereniging KITLV nodigt haar leden (en diegenen die lid willen worden) uit om actief bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging. Voorstellen kunnen worden ingediend voor activiteiten (seminars, lezingen, documentaire-screenings, publieksmiddagen etc.) die toegankelijk zijn voor wetenschappers en het brede publiek. Daarvoor is per jaar € 10.000 beschikbaar.

Een aanvraag ter ondersteuning kan worden ingediend door leden van de Vereniging (en diegenen die lid willen worden). Ondersteuning zal worden betiteld als subsidie, matching wordt niet vereist maar wel meegewogen in de beoordeling.

Om ervoor te zorgen dat zowel mensen op verschillende posities binnen als buiten de academie gebruik kunnen maken van ons fonds, zullen de beschikbare middelen per jaar ongeveer gelijkelijk worden toegekend aan drie categorieën aanvragers:

1). Aanvragers van buiten het academische veld. Mensen die, door herkomst of historische processen, een directe band hebben met de geografische aandachtsgebieden, de thematiek en de doelstellingen van de Vereniging, worden uitdrukkelijk uitgenodigd in te dienen.

2). Jonge onderzoekers in de Research MA, PhD of Post-doc fase die geen vaste aanstelling hebben aan een universiteit of onderzoeksinstituut.

3). Academici met een vaste aanstelling aan een universiteit of onderzoeksinstituut. Hier behoren ook zij toe die minder dan 5 jaar voor het moment van aanvragen met pensioen zijn gegaan.

Aanvragen voor ondersteuning voldoen aan de volgende criteria:
• Het gebruik van het beschikbare aanvraagformulier
• Een beknopte beschrijving van het plan en een argumentatie hoe de voorgestelde activiteit bijdraagt aan de verspreiding en verdieping van de thematiek en doelstellingen van de vereniging
• Een omschrijving van de beoogde doelgroep van de activiteit en waarom die op deze wijze het best kan worden bereikt.
• Een CV van de indiener(s).
• Een beargumenteerd en gespecificeerd budget. De maximale toekenning bedraagt €2000.
• Een tijdsplanning voor de organisatie van de beoogde activiteit.

Aanvraagmomenten
Per jaar zijn er twee aanvraagmomenten, 15 januari & 15 september, steeds twee weken voor een bestuursvergadering. Aanvragen kunnen ook voor een activiteit die verder in de toekomst ligt dan het direct volgende aanvraagmoment worden ingediend.

Besluitvorming
Het bestuur van de Vereniging KITLV besluit over toekenning of afwijzing van het voorstel en stelt de indiener(s) hiervan op de hoogte. Tegen besluiten kan geen beroep worden aangetekend.

Nota Bene
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen profijt hebben van ons fonds, kunnen ontvangers van (of direct betrokkenen bij) een toekenning tot één jaar na het afsluiten en afrekenen van dat project GEEN nieuwe project bij de Vereniging aanvragen.